Καλώς Ήλθες

(Οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν πλήρη στοιχεία, δραστηριότητες, διάρθρωση, συμμετοχές κλπ.)

(Οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν πλήρη στοιχεία για την πρόταση, την υλοποίηση και το πλαίσιο υλοποίησης, χρηματοδοτήσεις, συνεργαζόμενοι φορείς κλπ. επιδιωκόμενα αποτελέσματα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κλπ)

(Στοιχεία για τα προϊόντα/υπηρεσίες, στοιχεία για τις γεωγραφικές αγορές, δομή αγοράς/κλάδου, δυνατότητα εισόδου – συνθήκες και λειτουργία αγοράς/κλάδου κλπ.)

(Ενδεχόμενα ζητήματα ανταγωνισμού που προκύπτουν από την πρόταση (άρθρο 1 ή/και άρθρο 2 ν.3959/2011), λόγος(οι) για τη πρόταση και τεκμηρίωση για το ότι το ίδιο θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί (στον ίδιο βαθμό) χωρίς συνεργασία ανάμεσα σε εταιρίες, αντίκτυπος και τα αποτελέσματα)

(Ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης της πρότασης / λόγοι δημοσίου συμφέροντος / επίτευξη αποτελεσματικότητας, οικονομικό όφελος, κοινωνικό όφελος / συσχετισμός οφέλους σε υφιστάμενους σκοπούς εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας κλπ.)

1

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

1

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου: