Σχετικά
Με Εμάς

01

Vision

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αυτών είναι η άμεση προστασία του καταναλωτή και η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η διατήρηση ή/και η αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της καταπολέμησης των καρτέλ, του εκ των προτέρων ελέγχου των συγκεντρώσεων και της παρέμβασης εναντίον ιδιωτικών (αλλά και δημόσιων) επιχειρήσεων στην αγορά που κάνουν κατάχρηση της ισχυρής θέσης τους.
Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει τον εθνικό νόμο για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (ν.3959/2011) και τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

02

People

Γνωρίστε την Επιτροπή Ανταγωνισμού

03
Clients
Services Image