Καλώς Ήλθες

(Οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν πλήρη στοιχεία, δραστηριότητες, διάρθρωση, συμμετοχές κλπ.)

(Οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν πλήρη στοιχεία για την πρόταση, την υλοποίηση και το πλαίσιο υλοποίησης, χρηματοδοτήσεις, συνεργαζόμενοι φορείς κλπ. επιδιωκόμενα αποτελέσματα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κλπ)

(Στοιχεία για τα προϊόντα/υπηρεσίες, στοιχεία για τις γεωγραφικές αγορές, δομή αγοράς/κλάδου, δυνατότητα εισόδου – συνθήκες και λειτουργία αγοράς/κλάδου κλπ.)

(Ενδεχόμενα ζητήματα ανταγωνισμού που προκύπτουν από την πρόταση (άρθρο 1 ή/και άρθρο 2 ν.3959/2011), λόγος(οι) για τη πρόταση και τεκμηρίωση για το ότι το ίδιο θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί (στον ίδιο βαθμό) χωρίς συνεργασία ανάμεσα σε εταιρίες, αντίκτυπος και τα αποτελέσματα)

(Ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης της πρότασης / λόγοι δημοσίου συμφέροντος / επίτευξη αποτελεσματικότητας, οικονομικό όφελος, κοινωνικό όφελος / συσχετισμός οφέλους σε υφιστάμενους σκοπούς εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας κλπ.)

(Περιγραφή του περιεχομένου της συμφωνίας, απόφασης ένωσης επιχειρήσεων, εναρμονισμένης πρακτικής ή μονομερούς πρακτικής που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης)

(Οικονομικοί και στρατηγικοί λόγοι της συμφωνίας, της συμφωνίας, απόφασης ένωσης επιχειρήσεων, εναρμονισμένης πρακτικής ή μονομερούς πρακτικής, επιδιωκόμενα αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους)

1

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

1

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

Θα πρέπει να υποβληθεί Αιτιολογημένη αίτηση για τα στοιχεία που επιθυμείτε να χαρακτηριστούν ως απόρρητα, καθώς και τη μη εμπιστευτική εκδοχή αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα μέρη των εγγράφων: i) για τα οποία δεν υποβλήθηκε η ανωτέρω αιτιολογημένη αίτηση και ii) τα οποία δεν προσκομίστηκαν σε χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή, θεωρούνται ως μη απόρρητα και ότι εντεύθεν θα θεωρείται ότι η επιχείρησή σας δεν έχει αντίρρηση στην αποκάλυψή τους

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου: